Adatvédelmi tájékoztató

A Digitbooks kft adatvédelmi tájékoztatója

BEVEZETÉS

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:

https://www.digitbooks.hu

Ez a dokumentum a Digitbooks kft (továbbiakban „Iroda”) által alkalmazott adatvédelmi gyakorlatokat ismerteti. Az Iroda elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelme mellett, és tiszteletben tartja az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokat.

 

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

A DIGITBOOKS ADATKEZELŐJÉNEK ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: Digitbooks Kft.

Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 131. 6. emelet 33.

Email: ugyfelszolgalat @ digitbooks.hu

Telefon: +36 70 479 5010

a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő, akik alávetik magukat a következő tájékoztatóban írtaknak.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 1. „személyes adat”

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 1. „adatkezelés”

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 1. „adatkezelő”

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 1. „adatfeldolgozó”

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 1. „címzett”

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 1. „az érintett hozzájárulása”

az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 1. „adatvédelmi incidens”

a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:

 • a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 • c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 • e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 • f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

A Digitbooks kft adatkezelője felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

ADATKEZELÉSEK

A digitbooks.hu MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS
Személyes adat Az adatkezelés célja

Vállalkozás neve

A DigitBooks rendszerében fontos, hogy be tudjuk azonosítani a vállalkozásokat, akiket rendszerünk fogad. Tudnunk kell, hogy melyik vállalkozás melyik csomagra szerződött és tudnunk kell őket beazonosítani, valamint számla kiállításához is szükséges adat.

Ügyvezető neve
Kapcsolattartáshoz fontos adat.

Email cím
Kapcsolattartás, könyveléssel kapcsolatos kérdések, tájékoztatás miatt.
Telefonszám
Kapcsolattartás, könyveléssel kapcsolatos kérdések, tájékoztatás.

Befizető neve
Számlázással kapcsolatos kérdések, tájékoztatás.
Befizető címe
Számlázással kapcsolatos kérdések, tájékoztatás.

Mivel foglalkozik a vállalkozás?
Fontos információ ahhoz, hogy ügyfeleinknek a megfelelő csomagot tudjuk ajánlani. Fontos tudnunk arról, hogy ügyfelünk pontosan mivel foglalkozik, hogy teljeskörű segítséget és szolgáltatást nyújthassunk.

Tudnivalók:

 1. Az e-mail címnek nem szükséges személyes adatot tartalmaznia.
 2. Az érintettek: A weboldalon regisztrálók.
 3. Az adatkezelés időtartama, az adattörlés határideje: szerződésbontásig. Kivétel: számviteli bizonylatok. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján ezek az adatok 8 évig megőrzésre kerülnek.
 4. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő értékesítő és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
   Az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
   tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
   az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz. A hozzájárulást bármely időpontban visszavonhatja.
 6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon kezdeményezheti:
  – postai úton: 1036 Budapest, Lajos utca 131. 6. emelet 33.,
  – email útján: ugyfelszolgalat @ digitbooks.hu,
  – telefonon: +36 70 479 5010.
 7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Info tv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
  A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
 8.  az adatkezelés az Ön hozzájárulásán
   köteles adatait megadni a rendelés teljesítéséhez.
   az adatszolgáltatás elmaradása következményeképp nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

A digitbooks.hu tárhely-szolgáltatója

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Rackforest Zrt.
Székhely: 1132. Budapest, Victor Hugo utca 11.
Adószám: 32056842-2-41
Telefon: +36 1 211 0044
Email: info @ rackforest . com

E-mail címeink: Általános információ, ügyfélszolgálat: info @ rackforest . com

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 2. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Info tv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A Digitbooks kft hírlevél küldő szolgáltatója

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Hírlevél küldés
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
  MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC
  telefon: (404) 806-5843
  email: legal @ mailchimp.com
  Címe: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
 3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 4. Az érintettek köre: A weboldalon e-book-ot kérők/letöltők, jelentkezők és időpontfoglalók köre.
 5. Az adatkezelés célja: A hírlevél küldés megfelelő működtetése.
 6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a hírlevél szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Info tv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
 8. Amerikai Egyesült Államokba való adattovábbítás során a személyes adatok védelmét az Európai Unió és az USA között létrejött Privacy Shield Keretegyezmény biztosítja, a Rocket Science Group, LLC a Keretegyezmény alapján vezetett megfelelőségi listában szerepel.

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE A DIGITBOOKS-NÁL

 1. A cégekre jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt „cookie”, és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
 2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.
 3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
 5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
 6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
 9. Az adatkezelő a Facebook remarketing kódját használja. Ennek körében a következő tájékoztatást adjuk: cookie élettartam: 180 nap; adatkezelés célja: Facebook hirdetések személyre szabása további információk: http://facebook.com/help/cookies/.
 10. A Facebook plug-in használatával kapcsolatos adatkezelés esetén adatfeldolgozó:
  Facebook Inc.
  telefon: +1 650-543-4800
  e-mail: privacyshield @ support.facebook.com
  címe: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA,
  A Facebook Inc. szerepel a Privacy Shiled Keretegyezmény alapján vezetett megfelelőségi listán.

GOOGLE ADS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

 1. A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása.
  Google LLC as „Google”
  telefon: 650-253-0000
  e-mail: data-protection-office @ google.com
  címe: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
  A Google LLC szerepel a Privacy Shiled Keretegyezmény alapján vezetett megfelelőségi listán.
 2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 4. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 7. További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik a Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldal használattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plug-int. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu